Category: Tin tức

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM                                                            NGUYỄN NGỌC HÀ (*) Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và luận chứng một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm…

VỀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ NGUỒN GỐC TỪ TIẾNG NƯỚC NGOÀI   NGUYỄN TẤN HÙNG (*) Trao đổi về một số thuật ngữ triết học, chính trị – xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, trong bài viết này, tác giả đã khẳng định cách…

Phòng triết học Mác – Lênin Phòng triết học Mác – Lênin được thành lập theo Quyết định số 1315/QĐ-KHXH ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trên cơ sở hợp nhất phòng Duy vật biện chứng và phòng Duy vật lịch sử. Chức năng của…

MẤY SUY NGHĨ VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO – GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY   NGUYỄN THÁI SƠN (*)  Phân tích thực trạng giảng dạy triết học trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, tác giả cho rằng, nhìn vào…

TƯ DUY HƯỚNG NỘI CỦA PHẬT GIÁO VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG TƯ DUY CỦA NGƯỜI VIỆT (Tiếp theo)   HOÀNG THỊ THƠ (*)   2.         Con người Việt Nam đã tiếp thu tư duy hướng nội của Phật giáo như thế nào? Việt Nam đã tiếp thu Phật giáo từ nhiều hướng, nhiều…

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC HỌC GIẢ VIỆT NAM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MANG ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC     CHU VĂN TUẤN (*)   Bài viết tổng quan về tình hình nghiên cứu và sự đánh giá của các học giả Việt Nam về chủ nghĩa xã hội…

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG – MỘT VẤN ĐẾ CẦN ĐƯỢC XEM XÉT CẨN TRỌNG   (Phần 1)   LÊ TRỌNG ÂN – TRẦN CHÍ MỸ (*)   Với mong muốn đổi mới giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường đại…