Phòng triết học Mác – Lênin

Phòng triết học Mác – Lênin

Phòng triết học Mác – Lênin được thành lập theo Quyết định số 1315/QĐ-KHXH ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trên cơ sở hợp nhất phòng Duy vật biện chứng và phòng Duy vật lịch sử. Chức năng của phòng Triết học Mác-Lênin là nghiên cứu những tư tưởng triết học của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin, trên cơ sở đó góp phần làm sáng tỏ nững vấn đề lí luận về con đường phát triển của nước ta hiện nay.

Những tư tưởng triết học, đặc biệt là các tư tưởng triết học xã hội, của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển của triết học duy vật biện chứng. Phòng Duy vật biện chứng và phòng Duy vật lịch sử trước đây cũng như phòng Triết học Mác-Lênin hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về tư tưởng triết học của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin (xem: Viện Triết học – 40 năm xây dựng và trưởng thành.- Hà Nội, 2002).

Trưởng phòng

PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hà