Tạp chí Triết học số 1 (236) năm 2011

Tạp chí Triết học số 1 (236) năm 2011

KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢ


KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


(03/02/1930 – 03/02/2011)


1.

NGUYỄN HÙNG OANH – Đạo đức cách mạng của Đảng với sự nghiệp đổi mới ở nước ta
hiện nay.


GIÁ TRỊ VÀ SỨC SỐNG BỀN VỮNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN


2.

TRẦN ĐẮC HIẾN –  Luận điểm “Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của
C.Mác và sự vận dụng ở nước ta hiện nay.

 


3.

LƯƠNG ĐÌNH HẢI – Tư duy phát triển và sự phát triển của đất nước.                           


4.

TRẦN VĂN PHÒNG – Về phương pháp luận cải tiến của Ph.Bêcơn.


5.

DIÊU GIỚI HẬU – Khái lược triết học Mỹ đương đại.

TRAO ĐỔI Ý
KIẾN


6.

NGUYỄN THỊ TOAN – Vấn đề thời gian trong Phật giáo và vật lý học hiện đại.


7.

LÊ HƯỜNG – Sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật trong thời đại truyền thông.


NGHIÊN CỨU VÀ HOC TẬP


8.

NGUYỄN VĂN QUANG – Khái niệm tính chính đáng chính trị và tư tưởng của C.Mác –
Ph.Ăngghen về tính chính đáng của nhà nước.


9.

NGUYỄN VĂN CHIỀU – Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện an sinh xã
hội trong thời kỳ đổi mới.


10.

ĐOÀN VĂN AN – Quan niệm về tính Không (Sùnyatà) trong kinh Kim Cương.


 
GIỚI
THIỆU DANH NHÂN TRIẾT HỌC


11.

DOÃN CHÍNH, TRỊNH THỊ KIM CHI – Hương Hải thiền sư – Một tên tuổi lớn của thiền
học Việt Nam thế kỷ XVII.