Phòng Triết học Văn hóa

Phòng Triết học Văn hóa

I- Quá trình hình thành:

Căn cứ Quyết định số 16/ QĐ-KHXH ngày 17 tháng 3 năm 2000 của Giám đóc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, ngày 29 tháng 3 năm 2000 phong Triết học văn hoá được thành lập. Đến năm 2005 theo Quyết định 1315/QĐ – KHXH của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội, Phòng được tổ chức lại với số cán bộ có học vị là 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ.

II- Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng:

Nghiên cứu những vấn đề triết học trong lĩnh vực văn hoá, khía cạnh văn hóa của đời sống xã hội và mối quan hệ của văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, trước hết là của xã hội Việt Nam, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của nước ta hiện nay..

– Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu lĩnh vực văn hóa và khía cạnh văn hóa của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay từ góc độ triết học.

2. Nghiên cứu bản chất, cấu trúc, chức năng và vai trò của văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá ở Việt Nam hiện nay.

III- Một số chuyên đề đã và đang nghiên cứu:

Triết học văn hoá: sự hình thành, phát triển và những xu hướng chính hiện nay.

Văn hoá trong quan niệm duy vật lịch sử của C. Mác.

Triết học – văn hoá – giá trị và con người.

Vấn đề thống nhất giữa kính chúa và yêu nước trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Khoan dung và khoan dung tôn giáo: trường hợp đạo Công giáo ở Việt Nam.

Chủ nghĩa nhân văn và văn hoá.

Tính nhân văn trong văn hoá Việt Nam.

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Huy Hoàng