Phòng Triết học Xã hội

Phòng Triết học Xã hội

       Phòng Triết học xã hội được thành lập theo Quyết định 1315/QĐ-KHXH ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, là một trong nhiều phòng nghiên cứu của Viện Triết học. Số cán bộ biên chế của Phòng hiện còn thiếu. Phòng hiện mới có 1 phó giáo sư, tiến sĩ khoa học và một thạc sĩ. Tuy vậy, Phòng có một đội ngũ cộng tác viên khá đông đảo với trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy.

Chức năng:

Nghiên cứu những vấn đề triết học trong lĩnh vực xã hội, khía cạnh xã hội trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội nói chung, của xã hội Việt Nam nói riêng (những vấn đề về mối quan hệ giữa con người và xã hội, về hệ thống, cơ cấu xã hội và về sự phát triển của xã hội), góp phần làm sáng tỏ những vấn đề đang đặt ra trong sự phát triển xã hội hiện nay.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu lĩnh vực xã hội và khía cạnh xã hội trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay từ góc độ triết học.

2. Nghiên cứu những vấn đề về mối quan hệ giữa con người và xã hội, về hệ thống và cơ cấu xã hội, về sự phát triển của xã hội, trước hết là của xã hội Việt Nam.

            Một số hướng nghiên cứu chính đã và đang triển khai:

– Hiện đại hoá xã hội.

– Hiện đại hoá xã hội và sinh thái.

– Cách mạng khoa học và công nghệ với tính cách là một hiện tượng xã hội.

– Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.

– Quản lý xã hội theo hướng bền vững và hiện đại.

– Các lý luận về phát triển xã hội.

….                                                                                   Trưởng phòng

                                                                          PGS.TSKH. Lương Việt Hải