Trong 02 ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2007, Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Misereor (Đức) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công bằng xã hội, Trách nhiệm xã hội và Đoàn kết xã hội”. Hội thảo được tổ chức …

Continue reading Thông tin về Hội thảo Quốc tế “Công bằng xã hội, Trách nhiệm xã hội và Đoàn kết xã hội”

Ngày 25 tháng 7 năm 2007 cuộc Hội thảo đã được khai mạc tại Hội trường Viện Triết học với sự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu và giảng dạy triết học thuộc các cơ quan khác nhau. Ngoài các cán bộ và nghiên cứu sinh, học viên của Viện Triết học …

Continue reading Tin về hội thảo Khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ các văn kiện đại hội X của Đảng”

Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với MISEREOR (Đức) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội (SOCIAL JUSTICE, SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL SOLIDARITY), trong hai ngày (dự kiến vào ngày …

Continue reading Tin về hội thảo Khoa học quốc tế

Ban Tổ chức cuộc Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ các văn kiện Đại hội X của Đảng” thông báo: Hội thảo trước đây dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2007 sẽ được chuyển sang cuối tháng 7 năm 2007. Thời gian …

Continue reading Thông báo về Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ các văn kiện Đại hội X của Đảng”

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng với tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” đã …

Continue reading Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ các văn kiện Đại hội X của Đảng”