THÔNG TIN BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC (THÁNG 9-2009)

THÔNG TIN BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC (THÁNG 9-2009)

 

 

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN CỦA HỌC VIÊN:

1. NGÔ VĂN HƯỞNG.

2. TRẦN THỊ HẰNG