LỊCH THI TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2009 TẠI VIỆN TRIẾT HỌC

LỊCH THI TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2009 TẠI VIỆN TRIẾT HỌC

1.     Phổ biến quy chế thi, thí sinh nhận số báo danh và phòng thi
         Thời gian: 14giờ thứ 4 ngày 26 tháng 8 năm 2009 
         Địa điểm: Phòng 203, gác 2 Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Hà Nội. 
2. Thi chuyên ngành
– Thời gian: 14 giờ thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2009 
– Địa điểm: Phòng 203, gác 2 Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Hà Nội. 
3. Bảo vệ đề cương: 
– Thời gian: 8 giờ thứ 3, ngày 01 tháng 9 năm 2009 
– Địa điểm: Phòng 203, gác 2 Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Hà Nội. 
+ Chuyên ngành DVBC và DVLS: Phòng 203 
+ Chuyên ngành LSTH: Phòng 103 
+ Chuyên ngành đạo đức học: Phòng 105