Danh sách cán bộ đã công tác tại Viện Triết học

Danh sách cán bộ công tác tại Viện Triết  học trong các thời kỳ trước đây

1. Lê Lý An : Sinh ngày 08-4-1960. Hiện ở Pháp.

2. Nguyễn Văn Ân: Hiện đã nghỉ hưu.

3. Nguyễn Ngọc Bảo.

4. Nguyễn Ngọc Bích : Sinh ngày 20-4-1937.

5. Nguyễn Như Bích.

6. Trương Khuê Bích.

7. Phan Thị Bính.

8. Hoàng Mạnh Bình: Sinh ngày 05-02-1952. Hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Thanh Bình: Sinh ngày 31-12-1921. Hiện đã nghỉ hưu.

10. Trương Xuân Bưởi: Sinh ngày 01-4-1919. Hiện đã nghỉ hưu.

11. Phạm Huy Châu: Sinh ngày 24-5-1917. Hiện đã nghi hưu.

12 Nguyễn Trọng Chuẩn: Sinh ngày 18-12-1940. Nguyên là Viện trưởng Viện Triết  học, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Triết  học. Nay đã nghỉ hưu.

13.  Thiện Chiếu: Đã mất.

14. Hoàng Minh Chính: Hiện đã nghỉ hưu.

15. Trần Côn: Sinh năm 1934. Nguyên là trưởng phòng   Duy vật lịch sử. Đã mất.

16. Lê Thiệu Cơ: Sinh ngày 30-12-1936. Hiện đã nghỉ hưu.

17. Ngô Mạnh Cung.

18. Phạm Như Cương: Sinh ngày 15-01-1928. Nguyên  là Uỷ viên dự khuyết BCHTW Đảng Cộng sản Việt nam khoá VI; Nguyên phó ban KHOAgiáo Trung ương; Nguyên Viện trưởng Viện Triết  học; Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Hiện đã nghỉ hưu.

Danh sách cán bộ công tác tại Viện Triết  học trong các thời kỳ trước đây
Danh sách cán bộ công tác tại Viện Triết học trong các thời kỳ trước đây

19. Kiều Việt Cường: Sinh ngày 02-01-1955. Hiện công tác tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

20. Phạm Thị Diễm.

21. Phan Văn Diên: Sinh ngày 02-01-1923. Đã mất.

22. Đặng Tuyết Dung: Hiện công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản.

23. Ngô Thị Tuấn Dung: Hiện công tác tại Trung tâm NGHIÊN cứu Khoa học về Phụ nữ và Gia đình.

24. Trần Phương Dung.

25. Lê Thị Bích Dung: Đã mất.

26. Hồ Anh Dũng: Chuyển công tác đến Đài Truyền hình Việt Nam. Đã nghỉ hưu.

27. Nguyễn Văn Dũng: Sinh ngày 26-6-1952. Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

28. Bùi Đăng Duy: Hiện đã nghỉ hưu.

29. Lê Văn Dương: Sinh ngày 26-11-1936. Hiện đã nghỉ hưu.

30.Vũ Hoàng Địch: Sinh năm 1925. Hiện đã nghỉ hưu.

31. Tạ Xuân Đính: Đã mất.

32. Phùng Văn Đông: Sinh ngày 03-12-1960. Hiện công tác tại Tạp chí Cộng sản.

33. Đỗ Thái Đồng: Hiện công tác tại Ban Khoa học xã hội THÀNH uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

34. Nguyễn Đình Đột.

35. Chu Bình Giang. Chuyển công tác đến Bưu điện Hà Nội.

36. Hoàng Thái Giang.

37. Nguyễn Tây Giang.

38. Vũ Thanh Hà: Hiện công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

39. Vũ Thị Thu Hà: Hiện công tác tại Trung tâm NGHIÊN cứu Địa lý nhân văn.

40. Văn Thu Hà: Sinh ngày 09-6-1959.

41. Mai Văn Hai: Sinh ngày 11-9-1948. Hiện công tác tại Viện Xã hội học.

42. Nguyễn Hào Hải: Sinh ngày 09-01-1946. Nguyên trưởng phòng   Triết  học phương Tây. Hiện đã nghỉ hưu.

43. Nguyễn Ngọc Hải: Hiện công tác tại Viện Xã hội học.

44. Phạm Thanh Hằng: Sinh ngày 25-3-1957. Hiện công tác tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, thành phố Hồ Chí Minh.

45. Nguyễn Hùng Hậu: Sinh ngày 02-4-1952. Hiện là phó Viện trưởng Viện Triết  học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

46. Đỗ Minh Hiền: Sinh ngày 18-12-1957. Hiện ở Nga.

47. Nguyễn Văn Hiền.

48. Dương Phú Hiệp: Sinh ngày 10-10-1938. Nguyên là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, nguyên Uỷ viên Hội đồng lí luận trung ương. Hiện đã nghỉ hưu.

49. Trần Hiệp: Sinh ngày 03-9-1934. Hiện công tác tại Viện Tâm lý học.

50. Nguyễn Thị Ngân Hoa: Sinh ngày 13-4-1959. Hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

51. Trịnh Minh Hỗ: Sinh ngày 01-10-1952.

52. Nguyễn Thị Hồng.

53. Đỗ Thị Hoà Hới: Sinh ngày 28-11-1958. Hiện công tác tại KHOA Triết  học, Trường Đại học Khoa học XÃ hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

54. Lê Quốc Hợi.

55. Tô Duy Hợp: Sinh ngày 08-3-1942. Nguyên trưởng phòng   Lôgíc học. Hiện công tác tại Viện xã hội học.

56. Nguyễn Thị Huệ: Hiện đã nghỉ hưu.

57. Nguyễn Văn Huyên: Sinh ngày 20-4-1949. Nguyên là phó viện trưởng Viện Triết  học, trưởng phòng   Triết  học Văn hoá. Hiện là Viện trưởng Viện Khoa học chính trị, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

58. Đỗ Huy Hùng: Sinh ngày 20-7-1938. Nguyên trưởng phòng   Mỹ học. Hiện đã nghỉ hưu.

59. Lê Thị Thanh Hương: Hiện công tác tại Viện Tâm lý học.

60. Tô Thị Bích Hường.

61. Triệu Thị Hường: Sinh ngày 02-6-1927.

62. Phạm Hựu: Đã mất.

63. Phạm Khiêm Ích: Sinh ngày 01-12-1929. Hiện đã nghỉ hưu.

64. Nguyễn Thị Mai Khanh.

65. Vũ Khiêu: Sinh năm 1916. Nguyên là phó viện trưởng Viện Triết  học; Nguyên phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Hiện đã nghỉ hưu.

66. Nguyễn Linh Khiếu: Sinh ngày 10-3-1959. Hiện là phó Vụ trưởng Vụ Triết  học – Chính trị, Tạp chí Cộng sản.

67. Nguyễn Thị Khoa: Sinh ngày 02-4-1945. Hiện công tác tại ViệnNGHIÊN cứu gia đình và giới.

68. Lê Khôi: Đã mất.

69. Nguyễn Thị Bảo Kim: Sinh ngày 26-11-1936. Hiện đã nghỉ hưu.

70. Đỗ Thiên Kính: Sinh ngày 24-5-1958. Hiện công tác tại Viện Xã hội học.

71. Đặng Xuân Kỳ: Nguyên là Uỷ viên BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VI và khoá VII; phó viện trưởng Viện Triết  học. Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện công tác tại Hội đồng LÝ luận Trung ương.

72. Nguyễn Đăng Lan.

73. Nguyễn Thị Lạng: Sinh ngày 20-10-1950. Hiện đã nghỉ hưu.

74. Lê Ngọc Lân: Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu gia đình và giới.

75. Hoàng Thị Lịch: Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu gia đình và giới.

76. Đỗ Long: Sinh ngày 17-10-1939. Nguyên là Viện trưởng Viện Tâm lý học. Hiện đã nghỉ hưu.

77. Hồng Long.

78. Nguyễn Gia Lộc: Đã mất.

79. Lê Văn Lợi.

80. Trần Thị Lợi: Hiện đã nghỉ hưu.

81. Bùi Đình Luận: Hiện ở Nga.

82. Hà Thúc Minh: Sinh ngày 30-3-1936. Hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,  Phân viện thành phố Hồ Chí Minh.

83. Hoàng Hồng Minh: Sinh năm 1960. Hiện ở Pháp.

84. Trần Y Minh: Sinh ngày 08-4-1937. Hiện đã nghỉ hưu.

85. Trương Công Minh: Sinh năm 1940. Đã mất.

86. Phùng Văn Mỹ.

87. Hoàng Vĩ Nam: Đã mất.

88. Lê Quý Năm.

89. Nguyễn Xuân Năm.

90. Nguyễn Thế Nghĩa:  Nguyên là Viện trưởng Viện  Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.

91. Nguyễn Văn Nghĩa: Đã mất.

92. Bùi Văn Ngọc:  Sinh năm 1922. Hiện đã nghỉ hưu.

93. Lê Minh Ngọc: Sinh ngày 23-12-1937. Hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

94. Nguyễn Thị Ngọc.

95. Dương Văn Ngữ: Sinh ngày 19-6-1967.

96. Trần Nhâm: Sinh ngày 13-11-1932. Nguyên là Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hiện đã nghỉ hưu.

97. Phạm Thị Nhiễm: Sinh ngày 19-4-1952. Hiện công tác tại ViệnNGHIÊN cứu gia đình và giới.

98. Ngô Nhiếp: Sinh ngày 04-10-1933. Hiện đã nghỉ hưu.

99. Lê Hữu Niệm: Hiện đã nghỉ hưu.

100. Nguyễn Thị Oanh: Hiện đã nghỉ hưu.

101. Phạm Kiều Oanh: Sinh ngày 29-4-1969..

102. Nguyễn Văn Phả: Hiện đã nghỉ hưu.

103. Nguyễn Bá Phái.

104. Đào Thị Thế Phiệt: Sinh ngày 9-5-1938. Nguyên trưởng phòng   Hành chính-tổ chức. Hiện đã nghỉ hưu.

105. Nguyễn Thế Phong: Sinh năm 1924. Nguyên là trưởng phòng   PHÊphán Triết  học tư sản hiện đại. Đã mất.

106. Vũ Chí Phú: Đã mất.

107. Ngô Quang Phục: Sinh ngày 01-5-1941. Hiện đã nghỉ hưu.

108. Trần Hữu Phước: Sinh ngày 22-02-1926.

109. Trần Đình Phương: Hiện ở C10 Khu tập thể Kim Giang, Hà Nội.

110. Lê Kim Phượng.

111. Hồ Sĩ Quý: Sinh ngày 6-5-1953. Hiện là Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội .

112. Bùi THỊ Kim Quỳ: Nguyên Viện phó Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đã nghỉ hưu.

113. Bùi Văn Quỳnh.

114. Nguyễn Đức Sự: Sinh ngày 09-3-1935. Hiện đã nghỉ hưu.

115. Nguyễn Hữu Tài.

116. Nguyễn Minh Tâm.

117. Nguyễn Thị Tâm.

118. Nguyễn Thị Thanh Tâm: Sinh ngày 27-6-1960. Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu gia đình và giới.

119. Lê Hữu Tầng: Sinh ngày 09-02-1940. Nguyên là Viện trưởng Viện Triết  học; Nguyên phó giám đốc Trung tâm KHXH&NVQG. Hiện đã nghỉ hưu.

120. Tôn Thất Tịnh: Hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

121. Nguyễn Cơ Thạch: Đã mất.

122. Nghiêm Văn Thái: Hiện đã nghỉ hưu.

123. Phạm Hồng Thái: Sinh ngày 08-9-1959. Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc á.

124. Đặng Chí Thanh: Hiện ở Nga.

125. Đặng Việt Thanh: Đã mất.

126. Đinh Thị Thành: Chuyển công tác đến Trung tâm Nghiên cứu Địa lý nhân văn. Nay đã nghỉ hưu.

127. Lê Khắc Thành.

128. Trần Thành: Hiện công tác tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh.

129. Lê Sĩ Thắng: Sinh ngày 20-10-1927. Hiện đã nghỉ hưu.

130. Nguyễn Chương Thâu: Hiện công tác tại Viện Sử học.

131. Lê Thi: Sinh ngày 03-6-1926. Nguyên là Viện trưởng Viện Triết  học. Hiện đã nghỉ hưu.

132. Lê Thị Vinh Thi: Sinh ngày 10-12-1943. Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu gia đình và giới.

133. Lê Thị Thịnh: Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu gia đình và giới

134. Dương Chí Thiện: Hiện công tác tại Viện Xã hội học.

135. Đỗ Thị Thiện.

136. Nguyễn Như Thiết: Sinh ngày 02-3-1936. Đã mất.

137. Ngô Thị Thọ.

138. Vi Quang Thọ: Hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

139. Nguyễn Duy Thông: Sinh ngày 04-4-1935. Nguyên Vụ trưởng VụHỢP tác quốc tế, Trung tâm KHXH&NVQG. Nay đã nghỉ hưu

140. Hà Phú Thuận.

141. Nguyễn Thị Thuận: Hiện đã nghỉ hưu.

142. Đào Tùng: Đã mất.

143. Thanh Tùng.

144. Bùi Hữu Thung: Đã mất.

145. Trần Thanh Thuỷ.

146. Nguyễn Thị Thuỳ: Hiện công tác tại Viện NGHIÊN cứu Trung Quốc.

147. Nguyễn Tài Thư: Sinh ngày 12-5-1935. Nguyên Viện phó Viện Triết  học. Hiện đã nghỉ hưu.

148. Lê Huy Thực: Sinh ngày 11-12-1949. Hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

149. Nguyễn Công Toàn: Sinh ngày 25-02-1940. Hiện đã nghỉ hưu.

150. Nguyễn Thị Ngọc Trai: Hiện ở 6 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

151. Bạch Đoan Trang: Hiện ở Đức.

152. Nguyễn Trang.

153. Nguyễn Văn Trang: Sinh ngày 06-7-1939. Đã mất.

154. Phạm Thị Ngọc Trầm: Sinh ngày 20-5-1946. Nguyên là trưởng phòng   Triết  học trong khoa học tự nhiên và môi trường. Nay đã nghỉ hưu.

155. Đinh Anh  Tú: Hiện đã mất.

156. Đỗ Minh Tuấn: Sinh ngày 09-8-1952. Hiện công tác tại Hãng PHIMtruyện Việt Nam.

157. Phạm Văn Tuấn: Sinh ngày 15-4-1953.

158. Nguyễn Nhật TUYẾN: Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu gia đình và giới.

159. Lê Thị Nhâm Tuyết: Sinh ngày 29-10-1927. Hiện  đã nghỉ hưu.

160. Lê ánh Tuyết.

161. Phạm Thị Tuyết.

162. Nguyễn Phước Tương: Sinh ngày 18-4-1936. Nguyên Viện trưởng Viện  Xã hội học. Nay đã nghỉ hưu.

163. Lưu Minh Văn: Sinh ngày 15-6-1958. Hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

164. Hoàng Tường Vân: Hiện đã nghỉ hưu.

165. Nguyễn Thanh Vân.

166. Duy Vinh: Đã mất.

167. Huỳnh Khái Vinh: Sinh ngày 15-10-1935. Hiện đã nghỉ hưu.

168. Lê Quang Vinh: Sinh năm 1953. Hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam.

169. Trần Quang Vinh: Sinh ngày 30-8-1947. Chuyển công tác đến Viện Xã hội học. Đã mất.

170. Hà Văn Vượng.

171. Nguyễn Đình Xuân: Chuyển công tác đến Trường Đại học Khoa họcXÃ hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nay đã nghỉ hưu.

172. Đỗ Ngọc Yên: Sinh ngày 12-5-1950. Hiện công tác tại Báo Sức khoẻ và đời sống.

173. Nguyễn Kim Yến: Sinh ngày 13-4-1946. Hiện đã nghỉ hưu.

Sửa đổi lần cuối