Phòng Triết học Chính trị

Phòng Triết học Chính trị

Chức năng:

Nghiên cứu những vấn đề triết học trong lĩnh vực chính trị, khía cạnh chính trị của đời sống xã hội và mối quan hệ của chính trị với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, trước hết là của xã hội Việt Nam, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của nước ta hiện nay..

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu lĩnh vực chính trị và khía cạnh chính trị của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay từ góc độ triết học.

2. Nghiên cứu hệ thống chính trị và các quan hệ của lĩnh vực chính trị với các lĩnh vực xã hội khác trong đời sống xã hội, trước hết là xã hội Việt Nam.