Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: http://vientriethoc.com.vn.

I. Chức năng của Viện Triết học

Viện Triết học (tên tiếng Anh: Institute of Philosophy) có chức năng nghiên cứu những vấn đề về sự phát triển của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc độ triết học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học và phương pháp luận khoa học; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về triết học; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội trong cả nước.

II. Nhiệm vụ của Viện Triết học:

·        Trình Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

·        Nghiên cứu những vấn đề triết học nảy sinh từ thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển của Việt Nam.

·        Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực triết học; thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao.

Thực hiện tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

·        Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

·        Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý và bổ sung thường xuyên nguồn tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

·        Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện khoa học xã hội Việt Nam.

·        Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo các quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện khoa học xã hội Việt Nam

·        Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

III. Cơ cấu tổ chức

Viện hiện có: Viện trưởng và 01 Phó Viện trưởng, Hội đồng khoa học gồm 10 thành viên, 10 phòng nghiên cứu, 3 phòng chức năng và Tạp chí Triết học; Trong số cán bộ biên chế tại Viện hiện có: 11 Phó giáo sư, 18 tiến sĩ và 20 thạc sĩ.

Viện trưởng: PGS,TS. Phạm Văn Đức

 Phó Viện trưởng: PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hà

Thành phần Hội đồng khoa học Viện Triết học nhiệm kỳ 2005 – 2010 gồm:

Chủ tịch Hội đồng: PGS,TS. Phạm Văn Đức

Các uỷ viên bao gồm:

1.      PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hà

2.      PGS,TS. Đặng Hữu Toàn

3.      PGS,TS. Vũ Văn Viên

4.      PGS,TS. Nguyễn Văn Phúc

5.      PGS,TS. Trần Nguyên Việt

6.      PGS,TS. Nguyễn Đình Tường

7.      TS. Hoàng Thị Thơ

8.      TS. Nguyễn Huy Hoàng

Các phòng nghiên cứu gồm có:

1.      Phòng Triết học Mác – Lênin

Trưởng phòng: PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà

Phó Trưởng phòng: TS. Chu Văn Tuấn

2.      Phòng Triết học phương Đông

Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Thơ

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tài Đông

3.      Phòng Triết học phương Tây

Trưởng phòng: PGS,TS. Nguyễn Đình Tường

4.      Phòng Lịch sử Triết học Việt Nam

Trưởng phòng: PGS,TS. Trần Nguyên Việt

5.      Phòng Triết học xã hội

Trưởng phòng: PGS,TS. Nguyễn Hữu Đễ

6.      Phòng Triết học chính trị

Phó trưởng phòng phụ trách: Ths. Trần Tuấn Phong

7.      Phòng Triết học Văn hoá

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Huy Hoàng

8.   Phòng Đạo đức và Mỹ học

Trưởng phòng: PGS,TS. Nguyễn Văn Phúc

Phó trưởng phòng TS. Nguyễn Thu Nghĩa

9.   Phòng Triết học trong Khoa học, Công nghệ và môi trường

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Lan Hương

10.  Phòng Lôgic học

Trưởng phòng: PGS,TS. Vũ Văn Viên

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Gia Thơ.

Các phòng phục vụ nghiên cứu:

11.  Thư viện

Giám đốc: Ths. Lê Ngọc Anh;

Phó Giám đốc: Ths. Trần Thị Minh Tâm

Các phòng giúp việc Viện trưởng:

12. Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Thức

Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Ngọc Hà

13. Phòng Hành chính – Tổng hợp

Trưởng phòng: KS. Trần Xuân Phượng

Các Phó Trưởng phòng: CN. Trần Thị Tuyết và CN. Thang Thị Trâm

Tạp chí Triết học:

                        Tổng biên tập: PGS,TS. Phạm Văn Đức

                        Phó tổng biên tập: PGS,TS. Đặng Hữu Toàn

                        Trưởng Phòng biên tập – Trị sự: TS. Nguyễn Đình Hoà

                         Phòng biên tập – Trị sự: CN. Nguyễn Thị Hảo, CN. Nguyễn Thị Vân Anh

 Các thành viên Hội đồng biên tập bao gồm:

1.      PGS,TS. Phạm Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng

2.      GS,TS. Nguyễn Trọng Chuẩn – Uỷ viên Hội đồng

3.      GS, TS. Đỗ Huy Hùng – Uỷ viên Hội đồng

4.      GS,TS. Lê Hữu Tầng – Uỷ viên Hội đồng

5.      GS,TS. Nguyễn Tài Thư – Uỷ viên Hội đồng

6.      PGS,TSKH. Lương Đình Hải – Uỷ viên Hội đồng

7.      PGS,TS, Nguyễn Văn Phúc – Uỷ viên Hội đồng

8.      PGS,TS. Đặng Hữu Toàn – Uỷ viên Hội đồng

9.      PGS,TS. Phạm Thị Ngọc Trầm – Uỷ viên Hội đồng

10.   PGS,TS. Vũ Văn Viên – Uỷ viên Hội đồng

11.   TS. Nguyễn Đình Hoà – Uỷ viên Hội đồng

III. Các phương hướng hoạt động chính trong giai đoạn hiện nay:

* Nghiên cứu:

Viện Triết học tập trung vào các hướng nghiên cứu sau:

1.      Những vấn đề triết học xã hội: những vấn đề do thực tiễn xã hội Việt Nam đặt ra, nhất là những vấn đề của công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; triết lý phát triển của Việt Nam.

2.      Những vấn đề triết học trong các khoa học, công nghệ và môi trường.

3.      Những vấn đề của lôgíc học: từ lôgíc học truyền thống đến lôgíc học hiện đại

4.      Những vấn đề về phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội.

5.      Văn hoá, văn minh và văn hoá học.

6.      Những vấn đề mỹ học và đạo đức học.

7.      Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam.

8.      Triết học của các nước phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, v.v.).

9.      Triết học của các nước phương Tây.

* Đào tạo:

Ngay từ khi mới thành lập các cán bộ của Viện Triết học đã tham gia công tác đào tạo đại học và sau đại học cả theo hình thức chính quy và không chính quy. Viện Triết học chính thức trở thành cơ sở đào tạo sau đại học theo Nghị định số 336/TTg ngày 20-6-1978 của Thủ tướng Chính phủ. Viện là một trong những cơ sở được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học vào loại sớm nhất. Nhiệm vụ cụ thể của cơ sở đào tạo Viện Triết học lúc đầu là đào tạo phó tiến sĩ, đồng thời bổ túc kiến thức sau đại học về triết học cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc ngành triết học. Từ 1985 Viện bắt đầu đào tạo phó tiến sĩ triết học, từ  1991 Viện được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ triết học và từ 1997 đào tạo tiến sĩ triết học.

Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Viện tiếp tục đổi mới công tác đào tạo Sau đại học theo hướng nâng cao chất lượng, cụ thể là sẽ đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thời lượng thảo luận đối với từng môn học, phối hợp với các cơ sở đào tạo sau đại học khác để đổi mới hệ thống các bài giảng và chuyên đề, tiến hành biên soạn và xuất bản toàn bộ các bài giảng, các tài liệu tham khảo bắt buộc dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Viện cũng sẽ trang bị thêm các phương tiện hiện đại dùng cho học tập và nghiên cứu, sẽ tổ chức cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh đi khảo sát thực tế để nâng cao hơn tính thực tiễn của các luận văn, luận án.

Trong những năm gần đây, do sự hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng, nhiều cán bộ của Viện đã được cử sang học tập, trao đổi khoa học, tham dự các hội thảo quốc tế ở các nước và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Canada, Đài Loan, Hàn Quốc, Inđônêxia, Malaixia, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Ôxtrâylia, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc, Xigapo, v.v..

Nhiều học giả nước ngoài đã đến thăm, tham dự hội thảo hoặc làm việc trong thời gian dài tại Việt Nam. Một số đề tài do cán bộ trong Viện làm chủ biên đã nhận được sự tài trợ của nước ngoài.

* Các ấn phẩm  chính:

Kể từ khi thành lập đến nay, Viện Triết học đã xuất bản nhiều chuyên khảo về các lĩnh vực: lịch sử tư tưởng Việt Nam; lịch sử triết học phương Đông; lịch sử triết học phương Tây; mỹ học; đạo đức học; duy vật biện chứng; lôgíc học và triết học trong khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường; đặc biệt đã có nhiều công trình về những vấn đề triết học nảy sinh từ thực tiễn Việt Nam; trong số đó, một số công trình đã được dịch và in bằng tiếng nước ngoài hoặc được nước ngoài dịch.

 Hiện nay, tạp chí Triết học mỗi năm phát hành bằng tiếng Việt 12 số, mỗi tháng 1 số; bằng tiếng Anh 4 số, 3 tháng 1 số. Kể từ năm 1973 đến nay, Tạp chí đã in tổng cộng khoảng hơn 3000 bài, trong đó có hơn 2000 bài nghiên cứu, hàng trăm bài tổng thuật chuyên đề, phê bình và giới thiệu sách.

Sửa đổi lần cuối