`

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ các văn kiện Đại hội X của Đảng”

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng với tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” đã đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách cho công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đó trong Văn kiện Đại hội X của Đảng, Tạp chí Triết học dự định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ các văn kiện Đại hội X của Đảng” (Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến trong tháng 6 – 2007 và sẽ được thông báo sau). Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề dưới đây:

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
 1. Nhận thức mới của Đảng ta về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
 2. Nhận thức mới của Đảng ta về những thời cơ và thách thức đối với công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá.
 3. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tư cách nội dung quan trọng hàng đầu của công cuộc đổi mới đất nước.
 4. Về bản chất giai cấp của Đảng.
 5. Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân.
 6. Dân chủ với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới đất nước; phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng cầm quyền.
 7. Vấn đề đổi mới hệ thống chính trị một cách đồng bộ.
 8. Vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng và phát triển xã hội công dân (xã hội dân sự) ở Việt Nam.
 9. Những đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
 10. Vấn đề giải phóng những tiềm năng vốn có và phát triển nguồn lực con người để phát triển bền vững.
 11. Về các biện pháp, giải pháp chống suy thoái đạo đức, chống tham  nhũng.
 12. Vấn đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc với tư cách động lực chủ yếu đảm bảo thắng lợi bền vững.
 13. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội và phản biện xã hội.
 14. Vấn đề thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển.
 15. Vấn đề phát triển văn hoá – nền tảng tinh thần của xã hội, phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hoá.
 16. Vấn đề tăng cường quốc phòng, an ninh trong bối cảnh toàn cầu hoá.
 17. Vai trò của triết học trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới đất nước.

TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TRIẾT HỌC

PGS.TS. Phạm Văn Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sửa đổi lần cuối

Bài viết liên quan