HỘI THẢO TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ các văn kiện Đại hội X của Đảng”

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng với tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” đã […]

Đọc tiếp

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tham gia Hội thảo có 14 học giả nước ngoài đến từ các trường đại học và cơ quan nghiên cứu triết học của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới (Mỹ, Đài Loan, Australia, Nga, Indonesia, Malaysia, Philipin, Thái Lan, Lào, Cămpuchia) và hơn 40 học giả trong […]

Đọc tiếp